DAFA ID 4.06

DAFA ID 4.06. Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych.

Opracowano na podstawie publikacji:

IFBS 4.06 Schallschutz im Stalleichtbau

Autor polskiej wersji:

Marek Niemas

Data wydania:

Maj 2013

Ilość stron:

179

 

Niniejsza publikacja jest pierwszą prezentacją przeglądu właściwości akustycznych lekkich kon­strukcji metalowych ściennych i dachowych. Przedstawione wyniki badań wpływu posz­czególnych parametrów konstrukcyjnych na izolacyjność akustyczną i właściwości dźwięko­chłonne lekkich stalowych konstrukcji ściennych mogą być wykorzystane w celu dopasowania rodzaju konstrukcji do wymagań akustycznych stawianych obiektom budowlanym wykonywanych w tej technologii. Analizy ukazują wpływ grubości konstrukcji, ciężaru własnego, rodzaju termoizolacji oraz cech konstrukcyjnych danego typu zabudowy, na wartość ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw, wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1, RA2 oraz na współczynnik pochłaniania dźwięku as. Projektant otrzymuje w niniejszym opracowaniu zebrane wartości ważonych wskaźników izola­cyjności akustycznej właściwej oraz współ­czynników pochłaniania dźwięku różnych lekkich konstrukcji stalowych. Tym samym publikacja dostarcza informacji przydatnych w sytuacji, gdy należy ocenić, jaki wpływ odniesie zmiana danej konstrukcji na jej parametry akustyczne?.

 

Plik PDF: